Zostań jednym z nas ...


Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą! 

Rycerze Zakonu Świętego Jana Pawła II chcą realizować te cele poprzez zaangażowanie i aktywność w dziele nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania.

Zakon Rycerzy Świętego Jana Pawła II Wielkiego jako stowarzyszenie świeckich mężczyzn, w sposób szczególny wspiera realizację powołania do Ojcostwa.


Życie w sakramentalnym związku małżeńskim i związane z nim obowiązki są dla Brata Rycerza szczególnym i podstawowym zobowiązaniem, którego celem jest pomoc małżonkom w dążeniu do świętości.

Brat Rycerz w związku małżeńskim powinien zatem szczególnie pamiętać o swoich najważniejszych obowiązkach męża oraz ojca rodziny. 

Bracia Rycerze w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwracają ku swoim członkom i ich rodzinom. 

W dalszej kolejności akty miłosierdzia kierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. 

Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.

Cele rycerstwa


Ten zasadniczy cel Rycerze Świętego Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

 1. dążenie do świętości swoich członków,
 2. obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci),
 3. dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,
 4. promocja nauczania Jana Pawła II,
 5. promowanie katolickiej duchowości świeckich,
 6. wzajemna pomoc bratnia,
 7. wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia),
 8. promocja duchowości mężczyzny,
 9. wspieranie chrześcijan.


Zważywszy na powyższe, podejmując trudu dążenia do świętości - zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego - Bracia Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II będą dążyć do:

 1. umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
 2. rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
 3. rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy,
 4. wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi,
 5. dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny.

Ślubuję uroczyście, jako Rycerz Świętego Jana Pawła Wielkiego wierność Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie! 
Ślubuję wytrwać w wierze oraz nauce Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego! 
Ślubuję poznawać i propagować nauczanie Świętego Jana Pawła Wielkiego, 
nie szczędzić sił w pomocy dla słabych i potrzebujących w służbie Kościoła i Ojczyzny!
Ślubuję również przestrzegać reguły zakonu. Tak mi dopomóż Bóg!
Zapytaj o szczegóły

LEKTURA PATRONALNA