fot. autor nieznany

Patron rodzin


„Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. 

Jest środowiskiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. 

Dzisiaj instytucja rodziny przeżywa kryzys i jest także narażona na liczne niebezpieczeństwa, których celem jest pomniejszenie jej świętej godności i jej szczególnego znaczenia, jakie posiada w Kościele i społeczeństwie”.

[List na kongres rodzin 1994]
fot. autor nieznany

Rodzina to nierozerwalna i sakramentalna wspólnota małżeńska, która ma zadania bycia widzialnym znakiem Bożej obecności w świecie. Taka rodzina jest kościołem domowym, szkołą modlitwy. Ojciec Święty był od zawsze głęboko przekonany, że przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę. 

W książce „Miłość i odpowiedzialność”, wydanej jeszcze w Lublinie w 1960 roku podkreślał, że elementem budującym więź małżeńską jest nie tylko prokreacja, ale też miłość cielesna, wskazywał, że z miłością ściśle związana jest odpowiedzialność. Małżonkowie w poczęciu nowego życia są współpracownikami Boga, realizując tym samym jeden z najważniejszych wymiarów ich powołania.

Następca Świętego Piotra był inicjatorem spotkań rodzin całego świata z następcą św. Piotra. Pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w Rzymie w 1994 roku, gdzie podkreślono znaczenie rodziny jako ewangelii miłości.

Św. Jan Paweł II jest patronem rodziny i wyjątkowo skutecznym opiekunem życia.

fot. autor nieznany
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawla II

OLLICITUDO REI SOCIALIS w dwudziestą rocznicę POPULORUM PROGRESSiO


Encyklika „Troska społeczna” 30.12.1987 o katolickiej nauce społecznej w dwudziestą rocznicę Encykliki Populorum Progressio papież Pawła VI.

Nadchodzi era globalizacji, ale światem nie rządzi tylko ekonomia. Rodzi to wiele niebezpieczeńst i zagrożeń dla rodzin, dlatego trzeba na nowo odkryć macierzyństwo i ojcostwo. Rodzian to: kobieta, mężczyzna i dzieci.